Kỹ năng khởi nghiệp

Bán hàng trực tuyến Image

Bán hàng trực tuyến

Học Phần 1: Tổng quan về khởi nghiệp Image

Học Phần 1: Tổng quan về khởi nghiệp

Học Phần 2: Quản lý tài chính Image

Học Phần 2: Quản lý tài chính

Học Phần 3: Kỹ năng bán hàng Image

Học Phần 3: Kỹ năng bán hàng

Học Phần 4: Thông tin chung dành cho người khởi nghiệp Image

Học Phần 4: Thông tin chung dành cho người khởi nghiệp

Kỹ năng mềm

Giới thiệu về chương trình Kỹ Năng Mềm Image

Giới thiệu về chương trình Kỹ Năng Mềm

Khóa học 1: Học Tập Suốt Đời Image

Khóa học 1: Học Tập Suốt Đời

Khóa học 2: Kỹ Năng Giao Tiếp Image

Khóa học 2: Kỹ Năng Giao Tiếp

Khóa học 3: Kỹ năng làm việc nhóm Image

Khóa học 3: Kỹ năng làm việc nhóm

Khóa học 4: Kỹ năng giải quyết vấn đề Image

Khóa học 4: Kỹ năng giải quyết vấn đề

Khóa học 5: Di Cư An Toàn Image

Khóa học 5: Di Cư An Toàn

Kỹ năng số

Khóa học 1: Tương tác với máy tính Image

Khóa học 1: Tương tác với máy tính

Khóa học 2: Truy cập thông tin trực tuyến Image

Khóa học 2: Truy cập thông tin trực tuyến

Khóa học 3: Giao tiếp trực tuyến Image

Khóa học 3: Giao tiếp trực tuyến

Khóa học 4: Tham gia trực tuyến an toàn và trách nhiệm Image

Khóa học 4: Tham gia trực tuyến an toàn và trách nhiệm

Khóa học 5: Tạo nội dung số Image

Khóa học 5: Tạo nội dung số

Khóa học 6: Cộng tác và quản lý các nội dung số Image

Khóa học 6: Cộng tác và quản lý các nội dung số

Khóa học 7: Mạng Internet và ứng dụng cơ bản Image

Khóa học 7: Mạng Internet và ứng dụng cơ bản

Khóa học 8: An toàn sử dụng Internet Image

Khóa học 8: An toàn sử dụng Internet

Thực hành Excel trong phân tích dữ liệu Image

Thực hành Excel trong phân tích dữ liệu

Kỹ năng xin việc

Học Phần 1: Định vị bản thân Image

Học Phần 1: Định vị bản thân

Học Phần 2: Hành trình xin việc Image

Học Phần 2: Hành trình xin việc

Học Phần 3: Sau xin việc Image

Học Phần 3: Sau xin việc